Functies: Mijn buurman heeft [de benen] genomen


Gegeven antwoord: deel van het gezegde

GOED (de benen nemen is één geheel, waarin 'de benen' niet een aparte groep vormt, want je kan hier niet zeggen: 'mijn buurman heeft ze genomen'. Het gaat hier dus om een deel van het gezegde inzoverre met 'deel' bedoeld wordt: gedeelte dat niet apart grammaticaal benoemd kan worden).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.